Köy Okulları Gelişim Derneği KVKK Aydınlatma Metni

AMAÇ

İşbu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10.
maddesi çerçevesinde yasal yükümlülüğümüz gereğince yapılmakta olup;) Köy
Okulları Gelişim Derneği ile paylaştığınız kişisel verilerinizin kullanılması, işlenmesi,
muhafaza edilmesi ve gerektiğinde silinmesi ile Kanun kapsamındaki haklarınızı
içermektedir.

Köy Okulları Gelişim Derneği, müşterilerinin, ziyaretçilerinin, çalışanlarının ve sair üçüncü
kişilerinin bilgilerinin gizli tutulmasına özen gösterir. Bu kapsamda Köy Okulları Gelişim
Derneği Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamındaki amaçları
aşağıdaki gibidir:

BURS BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

Köy Okulları Gelişim Derneği burs faaliyetlerinin tasarlanması, yürütülmesi ve
planlanması ile icrasına destek olunması amaçları doğrultusunda burs başvurusunda
bulunan adayların kişisel verileri işlenmektedir.

Köy Okulları Gelişim Derneği üzerinden gerçekleştirilen burs başvuruları için alınan
kayıtlar; burs başvurusunda bulunan ancak burs almaya hak kazanamayan kişilere ait
veriler 2 yıl süre ile elektronik ortamda saklanır ve 2 yıl süre sonunda başvuru sırasında
alınan veriler anonim hale getirilir.

Burs başvurusunda bulunan ve burs alan kişilere ait kişisel veriler dış ağ elektronik
ortamında 2 yıl süre ile saklanır, 2 yılın sonunda veriler anonim hale getirilir. Ancak, Köy
Okulları Gelişim Derneği’nin faaliyet konuları değerlendirildiğinde, tabi olduğu
mevzuat gereğince, burs başvurularına ilişkin bilgi, belge, evrak ve dokümantasyonu
basılı ve iç ağ elektronik ortamda gizliliği korunarak ve güvenli bir şekilde saklamak
kaydıyla kendi kurumsal arşivinde tutma ve başvurulan ilgili şirketle paylaşma hakkını
saklı tutar.

Burs başvurusunda bulunan adayların burs sürecinde toplanan kişisel verileri ile işin
niteliğine göre toplanan özel nitelikli kişisel verileri, Köy Okulları Gelişim Derneği
tarafından; aşağıda sıralanan amaçlarla işlenmektedir:

1. Burs başvurusunda bulunan adayların niteliğini, tecrübesini ve ilgisini kategoriye
uygunluğunu değerlendirmek;

2. Gerektiği takdirde, adayların ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak
veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak;
3. Başvuru ve burs süreci hakkında aday ile iletişime geçmek;
4. İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşların taleplerini
karşılamak;

Burs başvurusunda bulunan adayların kişisel verileri aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla
toplanabilmektedir:

5. Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu;
6. Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan
kontroller ile Köy Okulları Gelişim Derneği tarafından yapılan araştırmalar;

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Köy Okulları Gelişim Derneği Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki
amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir.


7. Kanun’dan ve sair yasal mevzuatta öngörülen sebeplerle kişisel veriler
işlenmektedir.
8. Verdiğimiz / vereceğimiz hizmetleri mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin
gereklerine uygun şekilde ifa edebilmek, sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi
geliştirebilmek, tedarik süreçlerimize yön verebilmek, ticari faaliyet konularımızı
gerçekleştirilmek, başta Köy Okulları Gelişim Derneği olmak üzere adli ve idari
mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme
yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde
bulunmak, mevcut ve potansiyel insan kaynağı ve müşteri portföyümüzü analiz
etmek, geliştirmek amaçlarıyla Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi
amaçlanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

KİŞİ HAKLARI

Herkes, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, veri sorumlusuna
başvurarak kendisiyle ilgili;


9. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
10. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
11. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
12. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
13. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer
kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmakla birlikte, Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel
veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok
edilir veya anonim hâle getirilir. Söz konusu şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme,
14. 5. madde uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
15. İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler ile analiz edilmesiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
16. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

17. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili
taleplerinizi yazılı olarak aşağıda yer alan adrese iletebilirsiniz.

Köy Okulları Gelişim Derneği

ADRES: Hobyar Mah. Sultan Hamamı Cd. No:5 Fatih/İstanbul

E-Posta: info@kogkurumsal.org

18. Veri güvenliğini sağlamak amacıyla, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu
kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvuruda bulunan
kişiden bilgi talep edebilecektir. Ayrıca kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe
uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri sahibine
başvurusu ile ilgili soru yöneltilebilir.
19. Veri sahibinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme
ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması
gibi durumlarda, gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir.
20. Başvurunun sonuçlandırılması ve sonuçların sizlere iletilmesinin teminini
sağlamak amacıyla aşağıda yer alan bilgilerin başvuruda bulunan veri sahibi
tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. Başvuruda bulunan veri sahibinin
aşağıda yer alan bilgileri içerecek şekilde tarafımıza ıslak imzalı bir dilekçe ile
talebini iletmesi beklenmektedir.

21. Talebiniz kabul edilebilir veya gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve cevap,
yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. Başvuruda yer alan talebinizin
kabul edilmesi hâlinde gereği yerine getirilir.
ÖNEMLİ NOT: Veri sahibinin başvuru süreci yalnızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili talepleri içeren başvuruları ifade
etmektedir; iş ve/veya staj başvuruları ve söz konusu başvurulara ilişkin soru ve
taleplerin iletilmesi bu kapsamın dışındadır.
Bilgilerinize sunarız.

VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU

İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
kapsamında, kişisel verilerinin Köy Okulları Gelişim Derneği tarafından yasadaki ve
yukarıdaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine
saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak üçüncü kişilere
aktarılmasına/paylaşılmasına açıkça izin ve onay verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt
ederim.
6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve ilgili mevzuat gereğince, kişisel
verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin, Köy Okulları Gelişim Derneği tarafından
işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aldım. Köy Okulları Gelişim
Derneği’ne tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi
belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verilerimin,
fotoğraf ve resimlerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, Köy Okulları Gelişim Derneği
tarafından işlenmesine, elektronik sisteme yüklediğim eser ve projelerimin, burs süreci
boyunca bu amaçla bağlantılı olarak işlenmesine, yine bursiyer etkinlik ve programları
için işlenmesine, üçüncü kişilere aktarılmasına ve/veya yazılı görsel medyada
paylaşılmasına, yine yukarıdaki paragrafta belirtildiği şekilde ve belirtilen amaçlarla
işlenmesine, tarafıma bilgilendirme yapılmasına ve iletişim kurulmasına, kurulan ilişkiden
doğan yükümlülüklerimin veya idari ya da adli makamlar tarafından talep edilen
yükümlülüklerin karşılanması için toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve
işlenmesine açıkça izin ve onay veriyorum.
Yine aşağıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin de işlenmesine
muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.